fbpx

SerbianTech Politika privatnosti

Politika privatnosti

Ko smo mi

SerbianTek asocijacija za promociju domaćih brendova, sa sedištem na adresi 1. oktobar br. 4/2, 32000 Čačak, Srbija, MB 28282818, PIB 111494800 (dalje: “SerbianTech”, “Mi” ili “Asocijacija”), u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne propise.

U našoj Politici privatnosti (dalje: “Politika”) objašnjeno je na koji način SerbianTech prikuplja podatke o ličnosti, na koji način ih koristi i upravlja njima. SerbianTech je posvećen zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti kao i sigurnosti podataka o ličnosti.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku kako biste razumeli sva važna pitanja koja se tiču zaštite Vaše privatnosti.

Naša Web adresa je: https://serbian.tech.

RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI

SerbianTech je rukovalac podacima o ličnosti, odnosno subjekt koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: “Zakon”). SerbianTech poštuje privatnost lica, zbog čega imamo transparentna i razumljiva Pravila o zaštiti podataka o ličnosti. Ipak, ukoliko imate bilo kakve nedoumice ili nejasnoće u pogledu Politike, kontaktirajte nas na: info@serbian.tech ili na broj telefona 063 516 116.

DEFINICIJE

Definicije termina koji su primenjeni u Politici privatnosti.

Lice” ili „Lica“ su sva fizička lica koja dele podatke o ličnosti sa nama.

Sajt“ je web sajt na adresi https://serbian.tech kao i poddomeni

Korisnik sajta” je svako lice koje pristupi Sajtu.

Podatak” je podatak o ličnosti odnosno podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno na osnovu tih podataka.

Poverenik” je kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, e-mail office@poverenik.rs.

Politika kolačića” su posebna pravila o prikupljanju pojedinih podataka o ličnosti na Sajtu putem kolačića, koja čine sastavni deo Politike privatnosti.

Saglasnost” je nedvosmisleni pristanak na obradu podataka o ličnosti. Lice od 15 godina i starije može samostalno dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Saglasnost je samo jedan od zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovima. Ako nemate 15 godina, saglasnost za obradu Vaših podataka o ličnosti mogu dati Vaši roditelji ili staratelji.

PRIMENA POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika privatnosti se, celokupno ili u relevantnim delovima, primenjuje na Lica koja su:

  1. Korisnici sajta,
  2. Aplikanti za zaposlenje.

SerbianTech brine o privatnosti i bezbednosti maloletnika na Internetu. Naš Sajt je namenjen opštoj javnosti, ali nije namenjen licima koja su mlađa od 15 godina. Lica koja su mlađa od 15 godina ne smeju da otkrivaju svoje podatke o ličnosti. Ukoliko smatrate da smo prikupili podatke o licima mlađim od 15 godina, molimo Vas da nas obavestite na info@serbian.tech.

KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI

Podatke prikupljamo prilikom Vaše posete sajtu https://serbian.tech i/ili poddomena, kada se prijavite za newsletter i drugo.

Podatke prikupljamo putem Sajta i neophodni su kako bismo omogućili optimalnu uslugu, informacije i iskustvo Vama kao Korisnicima sajta. U slučajevima kada ne želite da nam date podatke o ličnosti koji su nam neophodni, SerbianTech ne može da garantuje da će pružene informacije i usluge u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe.

Vaši podaci se čuvaju kao strogo poverljivi, a svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na Zakonu.

Na pojedinim mestima na ovom sajtu postoje linkovi do sajtova koji ne pripadaju SerbianTech, niti su pod kontrolom SerbianTech-a. Činjenica da su pojedini linkovi postavljeni na Sajt ne znači da za njih odgovaramo na bilo koji način, niti da može da utiče na način na koji imaoci tih sajtova prikupljaju podatke o ličnosti. Prilikom posete takvih sajtova, obavezno se upoznajte sa njihovim pravilima o zaštiti podataka o ličnosti, pre nego što otkrijete bilo koji podatak o ličnosti.

PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO, SVRHA I OSNOV

SVRHA PRIKUPLJANJA  PODACI KOJE PRIKUPLJAMO OSNOV
1. Aplikanti za zaposlenje
Podaci Aplikanata za zaposlenje se prosleđuju članici Klastera koja je raspisala konkurs za zaposlenje na koje je Aplikant konkurisao. Podaci iz prijave na konkurs obrađuju se isključivo u svrhu izbora i zapošljavanja kandidata.
Podaci sadržani u CV-u i motivacionom pismu, koje odlučite da nam dostavite. Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka, ugovor se ne bi mogao ni zaključiti ni izvršiti.
3. Newsletter 
Podatke prikupljamo i ukoliko se na Sajtu prijavite za naš Newsletter.
Podatak koji se prikuplja je e-mail. Podaci se prikupljaju na osnovu Vaše saglasnosti.

U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost.

4Kontaktiranje SerbianTech-a
Kada bilo koji Korisnik sajta odluči da dostavi podatke slanjem mejla Klasteru na email adrese:·        info@serbian.tech

·        tickets@serbian.tech

Ili kontaktira SerbianTech na drugi način

Drugi podaci o ličnosti uključujući, ali ne ograničavajući se na email adrese, brojeve telefona, sadržaj poruke i sl. Saglasnost Korisnika sajta, s tim da se saglasnost može opozvati u svako doba bez uticaja na zakonitost do tada prikupljenih podataka.
5. Objavljivanje fotografija učesnika kurseva u okviru događaja
SerbianTech može objaviti fotografije Lica koje Lice dostavi ili koje su sačinjene od strane SerbianTech ili Lica na događajima u organizaciji SerbianTech i partnerskih organizacija.
Fotografija Niste obavezni da date ovu saglasnost u kom slučaju nećemo objaviti navedene podatke.
U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost.

Osim navedenih podataka, pojedine podatke o ličnosti prikupljamo putem kolačića u skladu sa Politikom kolačića.

Svi prethodno navedeni podaci se mogu obrađivati uz automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje. Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, korišćenjem algoritma. Može doći do automatizovanog donošenja odluka, koje uključuje i profilisanje na osnovu podataka koje ste nam već dali. Ukoliko se ne slažete sa odlukom, imate pravo da izrazite svoj stav u vezi sa odlukom, kao i pravo da osporite odluku slanjem zahteva na privacy@ict-cs.org u skladu sa čl. 38 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

GDE I KAKO SE VAŠI PODACI ČUVAJU

SerbianTech je implementirao primerene tehničke i organizacione mere radi zaštite podataka od neovlašćenog ili nezakonitog obrađivanja, kao i od slučajnog ili nezakonitog gubitka, izmene, odnosno pristupa podacima o ličnosti. Međutim, molimo Vas da imate u vidu da ne možemo potpuno eliminisati svaki rizik u vezi sa čuvanjem podataka.

Imamo tendenciju da digitalizujemo sve podatke o ličnosti koje obrađujemo, a čuvamo ih na serverima naših pouzdanih provajdera.

Pristup mestima gde su pohranjeni podaci o ličnosti je ograničen sa funkcijama kontrolisanja bezbednosti pristupa. Samo osoblje koje ima ovlašćenje za pristup podacima može pristupiti obezbeđenim zonama. Naše osoblje koje ima pristup ovim podacima je obučeno i osposobljeno da razume značaj podataka o ličnosti, kao i da primenjuje interne procedure za njihovu zaštitu, a vezano je i obavezom čuvanja poverljivosti.

SA KIM DELIMO VAŠE PODATKE?

Asocijaciji je zaštita Vaše privatnosti veoma važna, stoga nikada nećemo deliti Vaše podatke sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane ovom Politikom.

Pristup podacima koje SerbianTech prikuplja imaju isključivo lica zaposlena u Asocijaciji i lica koja su članovi Upravnog odbora Asocijacije u skladu sa strogim internim procedurama i obavezom čuvanja poverljivosti. Podaci o ličnosti se ne dele sa bilo kojim trećim licima, sa izuzetkom u slučajevima navedenim u ovom odeljku:

  1. Podaci o ličnosti koje je Asocijacija prikupila prilikom prijave za događaj koji se dostavljaju društvima koja su u organizacionom odboru događaja.
  2. Podaci o ličnosti koje je Asocijacija prikupila od Lica prijavom za zaposlenje, a koji se dostavljaju saradnicima koji rade na proceni adekvatnosti Lica za zaposlenje.

Od partnera i saradnika kojima dostavimo podatke o ličnosti zahtevamo da ih koriste isključivo za sopstvene potrebe o zapošljavanju tog lica, kao i da ih ne koriste u bilo koje druge svrhe ili protivno instrukcijama i uputstvima Asocijacije.

Vaše podatke Asocijacija neće dostavljati trećim licima, niti vaše podatke koristiti u bilo koju svrhu koja nije u skladu sa Politikom privatnosti.

U pojedinim situacijama, Vaši podaci mogu biti podeljeni sa trećim licima, koja nam pružaju usluge i koja čine naše partnere. Tu spadaju pružaoci usluga koji održavaju naše IT sisteme, koje angažujemo za marketinške ili reklamne svrhe, pružanje pravnih usluga ili radi obezbeđenja ostalih usluga.

Ovi pružaoci usluga su, prema ugovorima koje potpisujemo, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo naveli. Takođe ih obavezujemo da obezbede čuvanje poverljivosti podataka koji su im preneti.

Prilikom izbora partnera koristimo veoma stroge kriterijume, među kojima je postojanje adekvatnih procedura za očuvanje poverljivosti podataka o ličnosti jedan od najvažnijih.

Tabela u nastavku prikazuje ko su naši trenutni obrađivači, koja je njihova uloga i gde je njihovo sedište.

OBRAĐIVAČ ULOGA SEDIŠTE
Oracle America, Inc. Analitičke usluge SAD
Google, Inc. Analitičke usluge SAD
Facebook, Inc. Analitičke i marketinške usluge SAD

VREMENSKI PERIOD ČUVANJA PODATAKA

SerbianTech će podatke o ličnosti, koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa, obrađivati sve dok traje poslovni odnos sa Licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada je SerbianTech u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja poslovne saradnje sa Licem na koje se podaci odnose, na osnovu zakona, saglasnosti Lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora sa Licem na koje se podaci odnose).

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose.

Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, podaci o ličnosti se mogu čuvati do kraja takvog postupka.

Podatke o Korisnicima sajta koji su se prijavili za Newsletter čuvamo dok se Korisnik sajta ne odjavi sa liste putem maila info@serbian.tech.

Podatke koje dostavi Aplikant za događaj čuvamo u slučaju da lice pohađa događaj. Nakon što se događaj okonča podatke čuvamo još dve godine.  Podatke koje dostavi Aplikant za zaposlenje čuvamo dve godine od dostavljanja podataka.

VAŠA PRAVA

Lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju, imaju zakonom zagarantovana prava u vezi sa svojim podacima. Vaša prava su sledeća:

Pravo pristupa

Imate pravo da uputite zahtev Asocijaciji za informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. Ukoliko se podaci obrađuju, u svako doba imate pravo da tražite kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti.

Pravo na pristup uključuje i davanje informacije, između ostalog, o svrsi obrade, pravnom osnovu, kategoriji podataka, primaocima ili kategorijama primalaca, naročito primaocima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, o periodu čuvanja podataka o ličnosti, o pravu na ispravku ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanju obrade ili pravu na prigovor i pravu na podnošenje pritužbe nadležnom organu.

Tražene informacije trudimo se da pružimo u što je moguće kraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili opravdano iziskuje duže vreme, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, ovo se odnosi samo na izuzetne okolnosti i tokom procesa uredno Vas obaveštavamo o svakom kašnjenju ili razlozima kašnjenja.

Ukoliko se ne slažemo sa zahtevom za pribavljanje podataka, obavestićemo Vas u roku od 30 dana o razlozima odbijanja zahteva i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ukoliko je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se učestalo ponavlja, Asocijacija može naplatiti nužne administrativne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili odbiti da postupi po zahtevu, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravo na ispravku

Svi podaci koje obrađujemo se pregledaju i verifikuju kao tačni, kad god je to moguće i redovno se ažuriraju. Ukoliko smatrate da su podaci netačni ili dođe do njihove promene, imate pravo da tražite od Asocijacije da izvrši ispravku Vaših podataka.

Pravo na zaborav (brisanje podataka)

Imate pravo da tražite od Asocijacije brisanje svojih podataka o ličnosti, osim u slučaju da postoji zakonska obaveza da se ti podaci čuvaju ili postoji zakonski osnov za odbijanje zahteva za brisanje podataka (na primer, podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva).

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da ograničite pristup Vašim podacima nama i/ili trećim stranama, na određenim procesima, ili u potpunosti, u određenim situacijama. To pravo Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja roka koji nam omogućava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci za svrhu obrade, ili ste podneli pritužbu nadležnom organu, a za vreme trajanja postupka procene pretežnijeg legitimnog interesa.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu ukoliko se obrada zasniva na Vašoj saglasnosti ili se vrši automatizovanim sredstvima. Vodimo računa da svi podaci o ličnosti budu odmah dostupni i da su u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i mašinski čitljivom formatu.

Pravo na prigovor

Imate pravo da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima, ukoliko se obrada podataka zasniva na legitimnom interesu Asocijacije. Pored toga, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu Vaših podataka u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.

Pravo na opoziv saglasnosti

Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svako doba.

Saglasnost možete povući slanjem mejla na info@serbian.tech.

Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovu date saglasnosti, pre njenog povlačenja.

Kontakt za ostvarivanje prava

Za sva pitanja, zahteve i informacije u vezi sa obradom Podataka i ostvarivanjem zaštite prava u ovoj oblasti, molimo Vas da nam se obratite na:

e-mail adresu: info@serbian.tech
kontakt telefon: 063 516 116

Svaki od ovih kanala komunikacije mora omogućiti našem osoblju Vašu identifikaciju u skladu sa važećim procedurama.

U slučaju da smatrate da se vaši podaci obrađuju nezakonito, možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, email: office@poverenik.rs ili na broj telefona 011/3408-900.

Takođe, ukoliko iz bilo kog razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu, uvek Vam o tome dostavljamo pismeno objašnjenje i obaveštavamo Vas da imate pravo na pritužbu Povereniku.

STUPANJE NA SNAGU I IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

SerbianTech redovno revidira i ažurira informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu obaveza koje proističu iz relevantnih propisa. Važeća verzija Politike privatnosti će uvek biti objavljena na našem Sajtu. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na Sajtu. Sve izmene se primenjuju kada objavimo ažuriranu Politiku privatnosti.

Tražite nove poslovne prilike?